Ionic-CARE Triton X6
Ionic-CARE Triton X6 využívá nejúspěšnější koncepce domácích čističek vzduchu na světě. Vyznačuje se minimálními provozními náklady (max. 1,60 Kč denně), absolutně tichým provozem, zdařilým a moderním designem a vestavěným generátorem zdraví prospěšných vzdušných aniontů.
Nákupní košík
0 položek (0 Kč)

Obchodní podmínky

Respektujeme přání a práva zákazníků a provozujeme tento obchod v souladu s platnou legislativou. U nás nakupujete BEZPEČNĚ a BEZ RIZIKA.
Podle zákona garantujeme vrácení peněz a zaručujeme ochranu osobních údajů registrovaných zákazníků.

1) SPOLEČNOST

Traminal s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha, IČO: 24260321, DIČ: CZ24260321.

Obchodní podmínky jsou platné do doby vydání nových obchodních podmínek.

2) OBJEDNÁVKA

Kupní smlouva na jejímž základě je realizován prodej zboží prodávajícím kupujícímu vzniká na základě odeslání objednávky a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na zadaný e-mail, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3) STORNO OBJEDNÁVKY

Storno objednávky ze strany kupujícího

Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoli před jejím závazným potvrzením. Po závazném potvrzení objednávky jen v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání.

Storno objednávky ze strany prodávajícího

Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se zboží vyprodalo. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu (nejpozději však do 10 pracovních dnů).

4) ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (ZÁSILKOVÝ OBCHOD)

Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (více v dalších bodech).

V souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů máte jako kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Kontaktujte nás (písemně), že žádáte o odstoupení od smlouvy. Uveďte číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu.

Pokud jste již zboží obdržel-a a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek:

  • musí být nepoškozené
  • musí být kompletní (včetně příslušenství, záručního listu, návodu atd.)

Doporučujeme zboží zaslat v originál krabici. Tímto zabráníte poškození přístroje při následné přepravě a předejdete případným škodám na zboží a jejich následnému vymáhání ze strany prodávajícího.

Kupující nemůže odstoupit podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku od smluv:
1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14-ti dnů od převzetí plnění,
2) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
3) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
4) na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
5) na dodávku novin, periodik a časopisů,
6) spočívajících ve hře nebo loterii.

Odstoupí-li kupující od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé.

Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku). Poštovné při vrácení produktu platí kupující.

Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem do 14 dnů na Váš účet.
 

5) DODACÍ PODMÍNKY

Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle do 1–2 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky, za výjimečných okolností se může dodací lhůta prodloužit.

Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající (pokud není stanoveno jinak). Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad, návod na používání výrobku.

Rozvoz zboží zajišťujeme po celé České republice. Náklady na dopravu zboží rozlišujeme podle zvoleného způsobu a hodnoty zboží.

6) ODPOVĚDNOST ZA VADY ZBOŽÍ A ZÁRUKA

7) OCHRANA OSOBNÍCH DAT

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.
 

8) PRODEJ A PLATBA ZA ZBOŽÍ

Zboží je majetkem prodávajícího do doby úplné zaplacení ceny zboží. Uhrazení plné částky je provedeno buďto v hotovosti na provozovně prodávajícího, dobírkou v místě předání zboží (skrze smluvní spediční společnost) nebo bankovním převodem a to tak, že na účet prodávajícího musí být připsána plná cena zboží po odečtení bankovních a jiných poplatků.

9) ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Obchodní podmínky jsou platné pro všechny obchodní případy uzavírané mezi společností Traminal s.r.o. a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoba stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávky se řídí v případě fyzické osoby ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.

V závislosti na změně příslušných právních norem, jakož i obchodní politice společnosti, si společnost Traminal s.r.o., vyhrazuje právo Obchodní podmínky měnit. Tuto změnu a její účinnost společnost vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.cisticka.cz.